At the moment the regulations of the online store are kept only in Polish. If you have any questions, please send an inquiry to kasol@kasol.com.pl

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.delikatesy-kasol.com.pl którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego KASOL J.A.Kazberuk, ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok

Numer konta bankowego: BGŻ S.A. O/BIAŁYSTOK 40203000451110000000945620
Adres poczty elektronicznej sklepu: kasol@kasol.com.pl

2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym –zwanym dalej Kupującym - a sklepem internetowym – www.delikatesy-kasol.com.pl – zwanym dalej Sprzedającym.

3. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do podania swoich danych:
- imienia i nazwiska
- dokładnego adresu – ulicy, numeru domu, miasta oraz numeru telefonu
- adresu e-mail
4. Jednocześnie składając zamówienie Kupujący:
- oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania
- wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
5. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Delikatesów Kasol wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

6. Z oferty Delikatesów Kasol może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawych.

7. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu. Zamówienia można wysyłać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez Internet.

8. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru. Jest on podawany klientowi w e-mailu zwrotnym potwierdzającym otrzymanie zamówienia. Do czasu otrzymania przesyłki należy jeszcze doliczyć czas dostawy.

9. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadkach niezależnych od Właściciela Delikatesów Kasol.

10. Kupujący kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Do koszyka”, pod zdjęciem artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się w „Koszyku” po wyborze opcji dostawy i kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”. Następnie należy wprowadzić własne dane bilingowe i kliknąć przycisk „Dalej”, na kolejnej stronie po sprawdzeniu danych bilingowych i wybraniu sposobu zapłaty kończymy składanie zamówienia.

11. Nie będą realizowane zamówienia:
- wzbudzające wątpliwość;
- opatrzone nieprawidłowo wypełnionym formularzem;
- których nie uda się potwierdzić.
12. Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Kupującego. O fakcie odstąpienia od umowy Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Delikatesów Kasol.

13. Fakt złożenia przez Kupującego zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną.

14. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Kupującego, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa – również kosztami tych artykułów.

15. Dostawa towaru odbywa się za pomocą usług firmy kurierskiej i na terenie Polski dostarczana jest standardowo w ciągu 1-3 dni roboczych. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy przesyłek przez firmy kurierskie.

16. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

17. Kupujący może dokonać płatności jednym z wybranych sposobów:
- za pobraniem – gotówka przy odbiorze towaru;
- przelewem bankowym – przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu.
Sprzedający rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia powiększonego o koszty dostawy.

18. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągi 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to jednak możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony, otwarty czy też skonsumowany. Zakupiony towar należy odsyłać wraz z otrzymaną wraz z nim fakturą. W sytuacji uznania przez Sprzedającego, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, sklep może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego. Koszty dostawy oraz odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. W przypadku wadliwych produktów gwarantujemy ich wymianę na produkt nie uszkodzony pod warunkiem zgłoszenia wad w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Jednocześnie informujmy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację umowy.

19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i pracownika firmy kurierskiej dostarczającego przesyłkę oraz po niezwłocznych zgłoszeniu zaistniałego faktu Sprzedającemu.

20. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nr dowodu zakupy (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

21. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną przez Kupującego reklamację i w wypadku decyzji odmownej udzieli odpowiedzi poczta elektroniczną w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji na adres podany przez Kupującego w zamówieniu. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalony z Kupującym telefonicznie.

22. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

23. Wszystkie spory będą rozstrzygane polubownie lub w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy siedzibie Sprzedającego.

24. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz niektóre opisy są własnością ich producentów i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Niektóre zdjęcia i opisy są własnością sprzedającego (www.delikatesy-kasol.com.pl) i podlegają ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim. Niedozwolone jest ich kopiowanie i używanie bez zgody Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający zastrzega, iż zdjęcia produktów mogą różnic się od wyglądu rzeczywistego, za co Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

25. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą Kupującego na przetwarzanie przez firmę PHZ KASOL J.A.Kazberuk jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz.883). Kupujący może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.

26. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

27. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny z dnia 02.03.2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271)

28. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.