Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHZ KASOL J.A. Kazberuk (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kasol@kasol.com.pl
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
 4. Przetwarzanie odbywa się w związku z prowadzoną działalnością firmy specjalizującą się w skupie, przetwórstwie i handlu runem leśnym pod marką „Leśne Skarby” i odbywa się w celu obsługi klienta, zgodnie z ich zleceniem, kontaktu oraz prawidłowego rozliczenia usługi.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 6 lat od zakończenia zlecenia, dzieła lub umowy cywilno-prawnej.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji umowy.
 12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHZ KASOL J.A. Kazberuk (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Baranowicka 119, 15-501 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: kasol@kasol.com.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji pracownika oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do zakończenia procesu rekrutacji.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w rekrutacji. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
 13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zgoda na przetwarzanie danych:

Ja, …………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

………………………………………                                                       ……………………………………

      /data/                                                                    /podpis/