GONIEC KRESOWY - PISMO Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku

GONIEC KRESOWY - PISMO Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku

Składamy najszczersze życzenia Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z okazji 20 lat jubileuszu działalności!

Zapraszamy na profil fundacji i zachęcamy do wsparcia!

Poniżej znajdą państwo treść artykułu z GONIECA KRESOWEGO - PISMO Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Białymstoku.

Proszę opowiedzieć, z czego wyni-a zaangażowanie firmy P.H.Z Kasol – J.A. Kazberuk w działalność Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny?

Bartosz Kazberuk: Jako rma z Białe- gostoku postawiliśmy sobie za cel pomoc organizacjom charytatywnym z naszego miasta. Każda z tych organizacji ma swo- ją specy kę działalności i obszary, w któ- rych realizuje swoje zadania. Nasza po- moc Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny przejawia się zazwy- czaj w przekazywaniu naszych produktów, które na każde święta tra ają w postaci pa- czek do osób, którymi opiekuje się Funda- cja. Dodatkowo staramy się produktowo wspierać obozy i kolonie, które Fundacja organizuje w swoim ośrodku – Domu Po- lonii w Żytkiejmach.

Pomoc Polakom z dawnych Kresów to szczególna forma społecznego zaan- gażowania. Dla wielu osób wiąże się ona z dużym ładunkiem emocjonalnym i oso- bistymi historiami. Czy tak jest również w Państwa przypadku?